Obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné  ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „ Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.sperky-darceky.sk podnikateľa: Slovak Real agency, s.r.o IČO: 46329170

 2.  (ďalej len predávajúci) , s miestom podnikania Čajkov 338, 93524 Čajkov Slovensko,zap. na  Okresný súd Nitra Vložka číslo:  29808/N

 3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim .

 4. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.www.sperky-darceky.sk a vstupujú do platnosti  dňom ich zverejnenia.

 5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

 6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na www.sperky-darceky.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

 7. Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby v ponuke internetového obchodu www.www.sperky-darceky.sk

 8. Pristúpenie Kupujúceho k Všeobecným obchodným podmienkam – odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.
Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 2. Za úplne vyplenie registračného formulára sa rozumie : identifikácia kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu, telefón)

  - Veľkosť objednaného tovaru
  - Množstvo objednaného tovaru
  - Adresu miesta dodania tovaru

 3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 4. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok III
Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 3. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.

 4. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.      

Článok IV.               
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odprevzatia tovaru.

 2. Nenosený Tovar zašle kupujúci spolu s dokladom o kúpe späť poštou na adresu Predávajúceho, prípadne odovzdá tovar osobne na výdajnom mieste. Pri vrátení zasiela (odovzdá) kupujúci  tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.

 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tova,ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný

 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok V
Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.sperky-darceky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru.  Nie sme platcami DPH!.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.sperky-darceky.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.sperky-darceky.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru.

 3. V prípade, ak sa na www.sperky-darceky.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VI
Poštovné a balné

 1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave a v prípade, že objednávka je na druh tovaru obuv (topánky).

 2. Výška poštovného za doručenie objednávky je účtovaná vo výške 3,99 EUR.

 3. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru účtuje aj v nasledovných prípadoch :
  ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu, alebo ak Predávajúci vracia tovar Kupujúcemu v dôsledku reklamácie, ktorá bola vybavená zamietnutím Kupujúci je povinný si prevziať tovar. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci najmä povinný skontrolovať či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu a či je tovar bez vád.

 4. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tovar bude zaslaný naspäť Predávajúcemu. Ak si Kupujúci neprevezme tovar, tak tým najmä poruší čl. VI. ods. 3 VOP a preto Kupujúci bude povinný v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka zaplatiť Predávajúcemu škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu porušením povinnosti Kupujúceho prevziať tovar, a to najmä: a) náklady Predávajúceho podľa čl. VI. ods. 3 VOP a b) náklady Predávajúceho za poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru Predávajúcemu,

 5. Ak Kupujúci požiada Predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na telefónne číslo Predávajúceho Kupujúci platí Predávajúcemu okrem platieb podľa čl. V. VOP aj náklady, a to náklady: a) za uskladnenie tovaru a b) súvisiace s opätovným zaslaním tovaru Kupujúcemu.

Článok VII.
Platby

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • 1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi / pošte;

 • 1.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou alebo poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet: Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. Číslo účtu je Čislo účtu :2300587260/8330 IBAN:SK1983300000002300587260 SWIFT: FIOZSKBAXXX

                                                                      

Článok VIII.
Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 10 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru alebo telefonicky.

 2. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 3. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Článok IX.
Reklamácie,reklamačný formulár a záručná doba

 1. Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu.

 2. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.

 3. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

 4. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.

 5. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.

 6. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho: Slovak real agency, Žofia Szabó,  Čajkov 338, 93524 Čajkov Slovensko

 7. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.

 8. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.

 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice.

 10. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

 11. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

 12. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

 13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

 14. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Článok X
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.sperky-darceky.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov ale hlavne emailovej adresy a telefónneho čísla za účelom priameho marketingu Predávajúceho alebo tretích strán po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 4. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

 5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

Článok XI
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

                                                                  
Článok XII
Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.www.sperky-darceky.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.www.sperky-darceky.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.sperky-darceky.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.sperky-darceky.sk.

 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.www.sperky-darceky.sk.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.sperky-darceky.sk.

 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.